Betingelser

VlLKÅR FOR FORBRUKERKJØP OVER INTERNETT

Innledning

Dette nettstedet drives av Aqua Bio Technology ASA ("ABT"), postboks 107, N-1325 Lysaker, Norge, org. nr. 886 582 412, e-post: customerservice@moana-skincare.com. Gjennom hele nettstedet refererer uttrykkene "vi", "oss" og "vår" til ABT. ABT tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig fra dette nettstedet til deg, forbrukeren, forutsatt at du aksepterer alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Vennligst les disse vilkårene ("Vilkår") grundig før du åpner eller bruker nettstedet vårt. Ved å besøke nettstedet vårt og/eller kjøpe noe fra oss, aksepterer du å være bundet av disse Vilkårene.

Forbrukerkjøp via Internett er regulert primært av forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og e-handelsloven, som gir forbrukerne obligatoriske rettigheter. Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no. Vilkårene skal ikke forstås som en begrensning i juridiske rettigheter, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Nettbutikken benytter nettbutikkløsningen utviklet av Shopify Inc. Shopify tilrettelegger den elektroniske e-handelsplattformen som gjør at vi kan selge våre produkter og tjenester til deg.

Vilkår

Ved å godta disse Vilkårene, bekrefter du å være minst 18 år gammel som du ifølge loven må være for å betale med kredittkort og således for å handle i vår nettbutikk. Hvis du er under denne alderen, krever vi at du informerer og får dine foreldre eller foresatte å registrere seg.

Du samtykker i å gi gjeldende, komplette og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle handler i nettbutikken. Du samtykker i å straks oppdatere oppdaterer kontoen din og annen informasjon, slik at vi kan fullføre dine transaksjoner og kontakte deg etter behov.

Brudd eller mislighold av Vilkårene vil normalt medføre umiddelbar terminering av dine bestillinger.

PRISER OG BETALING

Med mindre annet er oppgitt, er den oppgitte prisen for varen i nettbutikken den totale prisen kjøper skal betale, dvs. gjeldende priser inkludert merverdiavgift, men ikke leveringsgebyr. Alle kostnader knyttet til bestillingen din vises i kjøpsprosessen før du utfører betalingen.

Prisene kan endres uten nærmere varsel, inkludert om merverdiavgift eller andre avgifter endres.

Du kan bli belastet importavgifter eller andre avgifter av lokale myndigheter. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for disse kostnadene, og vi kan heller ikke forutse om kjøperens bestilling vil bli underlagt importavgifter. Vennligst kontakt lokale tollmyndigheter for informasjon.

Vi kan kreve betaling for varen fra det det tidspunktet varen blir sendt fra oss til deg som beskrevet i bestillingsløsningen.

Dersom kjøperen benytter kreditt- eller debetkort ved betaling, kan vi reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet vil normalt bli belastet samme dag varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen utstedt til kjøperen ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Angrerett

Forbrukere har 14-dagers angrerett for produkter handlet i vår nettbutikk, med mindre avtalen er unntatt angrerett.

Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 ager fra fristen begynner å løpe. For å utøve angreretten, må kjøper gi selger melding om sin beslutning ved bruk av f.eks. angrerettsskjema, e-post eller brev. Angrerettsskjema er vedlagt og er også tilgjengelig på vår hjemmeside. Meldingen sendes til: Aqua Bio Technology ASA, Postboks 107, N-1325 Lysaker, e-post: customerservice@moana-skincare.com.

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen begynne å løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Ved bruk av angrerett må kjøper returnere varene uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angrerett er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. De opprinnelige fraktkostnadene vil ikke bli refundert. Produktet må returneres i samme stand og i originalemballasjen. Produktet skal ikke brukes / testes før returnering.

Vi tilbakebetaler kjøpesummen så snart som mulig og senest 14 dager etter at vi mottok angrerettsmeldingen, forutsatt at vi har mottatt varene fra deg, eller du har lagt frem dokumentasjon på varene er returnert.

Angreretten gjelder ikke for forseglede varer som av hensyn til helsevern og hygiene ikke er egnet for retur eller som ikke kan videreselges på grunn av helsemessige eller hygieniske formål dersom forseglingen er brutt etter levering og forseglingen har blitt brutt av forbrukeren. Dette omfatter for eksempel kosmetiske og hygieniske produkter.

Returadresse: Sens AS, Seljeveien 6, N-0575 Oslo, Norge.

Har du spørsmål, vennligst kontakt oss på customerservice@moana-skincare.com.

Bestillinger

Din bestilling er bindende når bestillingen er sendt til oss i nettbutikken.

Bestillingen er likevel ikke bindende dersom det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Vi kan ikke garantere at vi har produktene tilgjengelig til enhver tid, og i sjeldne tilfeller kan et bestemt produkt være tomt på lager. Hvis produktet ikke kan ettersendes, vil du bli varslet så snart som mulig, og vi forbeholder oss retten til å kansellere en del av eller hele bestillingen.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere en bestilling dersom det er mistanke om svindel eller lignende aktiviteter som uautorisert bruk av andres kredittkort.

Vi anbefaler at du kontrollerer bestillingsbekreftelsen mot bestillingen med hensyn til mengde, produkttype, pris etc. Hvis det er uoverensstemmelse mellom bestillingen og bestillingsbekreftelsen, vennligst kontakt oss så snart som mulig.

Leveranse og RISIKO

Varene leveres på slik måte, sted og tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen.

Levering regnes som skjedd når du eller dine representanter har overtatt tingen.

Risikoen for varen går over på kjøperen når kjøperen eller vedkommendes representant har fått varen levert.

Dersom kjøperen forsømmer å overta varen som er satt til kjøpers disposisjon i henhold til avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade på grunn av produktets egenskaper.

KRAV

Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom varen ikke blir levert eller varen blir levert for sent i henhold til avtalen mellom partene, bes kjøperen om å kontakte vår kundeservice pr e-post til customerservice@moana-skincare.com.

Dersom forsinkelsen ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen etter omstendighetene ha rett i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss melding om at mangelen påberopes. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Ekstraordinære forhold

Vi er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.

For forbrukerkjøp kan ikke kan Vilkårene være dårligere enn hva som følger av forbrukerkjøpsloven.

Personopplysninger

Selger er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Se informasjon i vår personvernerklæring.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Vi kan ikke garantere at bruken av vårt nettsted alltid er sikker eller feilfri, eller at resultatene som kan oppnås ved bruk av våre tjenester vil være nøyaktige eller pålitelige. Fra tid til annen kan vi være nødt til å fjerne tjenesten for ubestemt tid eller avbryte tjenesten uten varsel. Din bruk av eller manglende evne til å bruke tjenesten er på egen risiko.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på telefon 23 400 50  eller www.forbrukerradet.no.

Tredjeparter

Visse produkter og innhold tilgjengelig via eller Service kan inneholde materiale fra tredjeparter. Tredjepartslinker på dette nettstedet kan lede deg til tredjeparts nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten, og vi garanterer ikke og har ikke ansvar eller ansvar for tredjeparts materiale eller nettsteder, eller for materiale, produkter eller tjenester fra tredjepart.

Endringer i vilkår

Oppdatert versjon av Vilkårene vil være tilgjengelig på denne nettsiden til enhver tid.

Vi forbeholder oss retten til å, etter eget skjønn, oppdatere, endre eller erstatte deler av disse Vilkårene, uten at du blir varslet om det på forhånd, ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet. Du er ansvarlig for å regelmessig sjekke vår nettside for endringer. Fortsatt bruk av vår nettside eller våre tjenester etter at eventuelle endringer i disse vilkårene er lagt ut, innebærer at du godkjenner endringene.

UGYLDIGHET

Dersom en bestemmelse i disse Vilkårene fastslås å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal den aktuelle bestemmelsen håndheves i den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og den aktuelle bestemmelsen skal skilles ut fra disse Vilkårene og skal ikke påvirke gyldigheten eller håndhevelsen av de øvrige Vilkårene.

Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av omstendigheter som partene ikke kan råde over, herunder arbeidskonflikt, brann, krig, , valutarestriksjoner, opprør, alminnelig vareknapphet, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er vi fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om vilkårene for bruk kan sendes til vår kundeservice pr e-post til customerservice@moana-skincare.com.

Lagt til Totalsum